فرم درخواست اخذ نمایندگی
فعاليتهايي که تاکنون انجام داده ايد (ذکر محل و تاريخ شروع و خاتمه) :
شرکت ها و موسساتي که با آنان همکاري داشته و داريد :
در صورت قطع ارتباط کاري با شرکت ها و موسسات فوق ، علت را ذکر نماييد
دليل انتخاب شرکت شاب جهت همکاري
در کدام يک از امور تجاري فعاليت داريد