محصولات

هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی ضد آب جی بی ال مدل Endurance DIVE هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی ضد آب جی بی ال مدل Endurance DIVE
هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی ضد آب جی بی ال مدل Endurance DIVE هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی ضد آب جی بی ال مدل Endurance DIVE
هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل UNDER ARMOUR ON EAR هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل UNDER ARMOUR ON EAR
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Live400 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Live400 BT
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Live500 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Live500 BT
هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 100 هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 100
هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 200 هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 200
هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 300 هدست گیمینگ باسیم جی بی ال مدل QUANTUM 300
هدست گیمینگ باسیم و USB جی بی ال مدل QUANTUM 400 هدست گیمینگ باسیم و USB جی بی ال مدل QUANTUM 400
هدست گیمینگ باسیم و USB جی بی ال مدل QUANTUM One هدست گیمینگ باسیم و USB جی بی ال مدل QUANTUM One
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 300 TWS هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 300 TWS
هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل Reflect Flow هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل Reflect Flow
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 650 BTNC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 650 BTNC
هدفون ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل T225 TWS هدفون ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل T225 TWS
هدفون بیسیم واقعی با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB PRO TWS هدفون بیسیم واقعی با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB PRO TWS
هدست گیمینگ بیسیم با صدای ساروند جی بی ال مدل QUANTUM 600 هدست گیمینگ بیسیم با صدای ساروند جی بی ال مدل QUANTUM 600
هدست گیمینگ بیسیم و دارای ویژگی ANC جی بی ال مدل QUANTUM 800 هدست گیمینگ بیسیم و دارای ویژگی ANC جی بی ال مدل QUANTUM 800
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل T510 BT
هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TOUR ONE هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TOUR ONE
هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TUNE 660 NC هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TUNE 660 NC
هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TOUR PRO PLUS TWS هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل TOUR PRO PLUS TWS
هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل LIVE PRO PLUS TWS هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل LIVE PRO PLUS TWS
هدفون جی بی ال Endurance Dive هدفون جی بی ال Endurance Dive
هدفون جی بی ال Endurance Dive هدفون جی بی ال Endurance Dive
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 660 NC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 660 NC
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 660 NC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل LIVE 660 NC
هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS
هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS
هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل UA True Wireless Flash X هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل UA True Wireless Flash X
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC
هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC هدفون بیسیم بلوتوثی جی بی ال مدل Tune 760 NC
هدفون بیسیم جی بی ال مدل TUNE 125 BT هدفون بیسیم جی بی ال مدل TUNE 125 BT
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال WAVE 200 TWS ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال WAVE 200 TWS
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS
هدفون بیسیم با حذف نویز مدل LIVE FREE NC TWS هدفون بیسیم با حذف نویز مدل LIVE FREE NC TWS
هدفون ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل T215 TWS هدفون ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل T215 TWS
هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل LIVE PRO PLUS TWS هدفون بیسیم با حذف نویز جی بی ال مدل LIVE PRO PLUS TWS
هدفون باسیم گیمینگ Quanyum 50 هدفون باسیم گیمینگ Quanyum 50
وایرلس مایکروفن وایرلس مایکروفن
وایرد مایکروفن (PBM 100) وایرد مایکروفن (PBM 100)
هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS هدفون بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 100 TWS
هدفون بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB ONE هدفون بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB ONE
هدفون بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB 950 NC هدفون بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل CLUB 950 NC
هدست گیمینگ بیسیم و بلوتوثی دارای ویژگی حذف نویز جی بی ال مدل QUANTUM 810 هدست گیمینگ بیسیم و بلوتوثی دارای ویژگی حذف نویز جی بی ال مدل QUANTUM 810
ایرباد بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل Tune flex ایرباد بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل Tune flex
ایرباد بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل Tune flex ایرباد بیسیم با قابلیت حذف نویز جی بی ال مدل Tune flex
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 300 ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 300
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 300 TWS ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 300 TWS
هدفون بیسیم جی بی ال TUNE 710BT هدفون بیسیم جی بی ال TUNE 710BT
هدفون بیسیم جی بی ال TUNE 710BT هدفون بیسیم جی بی ال TUNE 710BT
هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل Reflect Mini BT NC هدفون بیسیم بلوتوثی ورزشی جی بی ال مدل Reflect Mini BT NC
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS
ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS ایرباد بیسیم واقعی جی بی ال مدل WAVE 200 TWS
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
سیستم صوتی یکپارچه جی بی ال مدل L75ms MUSIC SYSTEM سیستم صوتی یکپارچه جی بی ال مدل L75ms MUSIC SYSTEM
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Flip Essential پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Flip Essential
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی با رقص نور جی بی ال مدل پارتی باکس PartyBox Encore Essential پخش کننده موسیقی بلوتوثی با رقص نور جی بی ال مدل پارتی باکس PartyBox Encore Essential
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 6
پخش کننده موسیقی قدرتمند بلوتوثی با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PARTY BOX 710 پخش کننده موسیقی قدرتمند بلوتوثی با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PARTY BOX 710
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رادیو ساعت دیجیتال جی بی ال HORIZON 2 FM پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رادیو ساعت دیجیتال جی بی ال HORIZON 2 FM
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 110 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 110
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5 پخش کننده موسیقی قابل حمل با پاور بانک جی بی ال CHARGE 5
پخش کننده برای پی سی گیمینگ AUDIO-IN و USB جی بی ال QUANTUM Duo پخش کننده برای پی سی گیمینگ AUDIO-IN و USB جی بی ال QUANTUM Duo
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 2 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 2
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با میکروفن جی بی ال پارتی باکس PARTYBOX ON-THE-GO پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با میکروفن جی بی ال پارتی باکس PARTYBOX ON-THE-GO
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Xtreme 3
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال CLIP 4
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رادیو ساعت دیجیتال جی بی ال HORIZON 2 FM پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رادیو ساعت دیجیتال جی بی ال HORIZON 2 FM
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور 360 درجه جی بی ال Pulse 4 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور 360 درجه جی بی ال Pulse 4
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال GO 3 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال GO 3
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 310 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 310
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 2 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال BOOMBOX 2
 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 5 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل جی بی ال FLIP 5
پخش کننده موسیقی قدرتمند بلوتوثی با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 1000 پخش کننده موسیقی قدرتمند بلوتوثی با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 1000
پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 100 پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل با رقص نور جی بی ال پارتی باکس PartyBox 100
ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال Bar 2.1 Deep Bass ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال Bar 2.1 Deep Bass
ساندبار 5.1 کاناله با فناوری صدای مولتی بیم جی بی ال Bar 5.1 Surround ساندبار 5.1 کاناله با فناوری صدای مولتی بیم جی بی ال Bar 5.1 Surround
ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل SB 160 ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل SB 160
ساندبار جی بی ال Bar 9.1 ساندبار جی بی ال Bar 9.1
ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر باسیم جی بی ال مدل SB130 ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر باسیم جی بی ال مدل SB130
ساندبار 2.0 کاناله جی بی ال Bar 2.0 All-in-One ساندبار 2.0 کاناله جی بی ال Bar 2.0 All-in-One
ساندبار 5.1 کاناله Ultra HD با اسپیکرهای ساروند بیسیم جی بی ال Bar 5.1 ساندبار 5.1 کاناله Ultra HD با اسپیکرهای ساروند بیسیم جی بی ال Bar 5.1
ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل SB170 ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل SB170
ساندبار 5.1 کاناله با مولتی بیم و Dolby Atmos جی بی ال مدل Bar 500 ساندبار 5.1 کاناله با مولتی بیم و Dolby Atmos جی بی ال مدل Bar 500
ساندبار 7.1.4 کاناله با مولتی بیم ; Dolby Atmos و DTS:X جی بی ال مدل Bar 1000 ساندبار 7.1.4 کاناله با مولتی بیم ; Dolby Atmos و DTS:X جی بی ال مدل Bar 1000
ساندبار 5.1.2 کاناله با ساروند جداشدنی و Dolby Atmos جی بی ال مدل Bar 800 ساندبار 5.1.2 کاناله با ساروند جداشدنی و Dolby Atmos جی بی ال مدل Bar 800
ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل Bar 2.1 Deep Bass MK2 ساندبار 2.1 کاناله با ساب ووفر بیسیم جی بی ال مدل Bar 2.1 Deep Bass MK2
شرکت شاب
نمایندگی فروش ، مرکز گارانتی و خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی محصولات جی بی ال و هارمن کاردن در ایران

شماره تماس فروش ، پشتیبانی و خدمات شاب: 22686818